Regulamin Konkursu "ASQUIZ- edycja 8"§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady organizowania konkursu SMS "ASQUIZ- edycja 8" (zwanego dalej Konkursem). Konkurs przeprowadzany jest pod numerem SMS 7368 działającym we wszystkich sieciach telefonii komórkowej w Polsce.

 2. Organizatorem Konkursu jest firma HPWW Krzysztof Misiewicz ul. Wyspiańskiego 16/6 60-750 Poznań zwana dalej „Organizatorem”.

 3. HPWW jest wydającym nagrody w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.

 4. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest zorganizowany (rozgrywany) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Konkurs jest konkursem sprawdzającym wiedzę ogólną Uczestników, prowadzonym zgodnie z art. z art. 919 w związku z art. 921 Kodeksu Cywilnego, nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

 6. Czas przyjmowania zgłoszeń SMS do Konkursu zostaje określony: od 2015-06-15 godz. 00:00:00 do 2015-09-07 godz. 23:59:59

 7. Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów konkursu.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w rozumieniu art. 33? kodeksu cywilnego, z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadające aktywną kartę SIM/RUIM i uprawnione do użytkowania karty SIM/RUIM w sieci Orange lub T-Mobile lub Plus, Play wszystkich typach usług abonamentowych (POSTPAID) i przedpłaconych (PREPAID), z uwzględnieniem zapisu §4 pkt. 2 poniżej. Przy czym za Uczestnika Konkursu uważa się osobę, która faktycznie używa telefonu komórkowego z daną kartą SIM.

 2. SMS dotyczący Konkursu może być wysłany wyłącznie z terytorium Polski (Konkurs nie jest dostępny w roamingu).

 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody, tym Uczestnikom, w stosunku do których Organizator powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to dotyczy w szczególności powzięcia wiedzy o generowaniu tzw. sztucznego ruchu, korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS lub w przypadku pozyskania informacji od Operatorów GSM o tym, że należności za wysłane SMS do Konkursu, uznane zostały przez Operatora GSM za nieściągalne (należności wynikające z wygenerowanego ruchu SMS nie zostały uregulowane).

§3 Przystąpienie do Konkursu

 1. Przystąpienie do Konkursu następuje wyłącznie w okresie trwania przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, poprzez wysłanie SMS rejestracyjnego, pod numer 7368, o treści ASQUIZ.

 2. Wysłanie SMS rejestrującego nie skutkuje przyznaniem punktów w ramach prowadzonego Konkursu.

 3. W przypadku wysłania SMS pod numer 7368 w innym okresie, niż wskazany w §1 ust. 7, Organizator odeśle zwrotny komunikat SMS z informacją zawierającą datę przyjmowania zgłoszeń SMS do Konkursu.

 4. Całkowity koszt jednego SMS, wysłanego pod numer 7368 to 3 zł netto (3,69 zł z VAT) we wszystkich sieciach Operatorów GSM. Odbieranie SMS z numeru 7368 jest bezpłatne.

 5. Przez wysłanie SMS rejestracyjnego, zgodnie z instrukcją zawartą w §3 ust. 1, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w tym Regulaminie.

§4 Ogólne zasady Konkursu

 1. Konkurs polega na wysyłaniu przez Uczestnika Wiadomości SMS z odpowiedziami na zadawane przez Organizatora pytania. Wiadomości SMS należy wysyłać na wskazany przez Organizatora numer SMS. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje określoną liczbę punktów. Zadaniem Uczestnika jest zebranie jak największej liczby punktów.

 2. Konkurs składa się z rozgrywek tygodniowych (dalej „Rozgrywki Tygodniowe”) oraz rozgrywki głównej (dalej „Rozgrywka Główna”).

 3. Rozgrywki Tygodniowe są organizowane co tydzień i trwają przez 7 dni. Rozgrywek Tygodniowych jest 12 (dwanaście).

 4. Rozgrywka Główna trwa przez cały czas trwania konkursu.

 5. Na zadane przez Organizatora pytanie Uczestnik ma do wyboru odpowiedzi, odpowiednio oznaczone literami ASQ.A, ASQ.B, ASQ.C, ASQ.D, ASQ.E, ASQ.F, ASQ.G, ASQ.H, ASQ.I, ASQ.J, ASQ.K, ASQ.L, ASQ.M, ASQ.N, ASQ.O, ASQ.P, ASQ.Q, ASQ.R, ASQ.S, ASQ.T, ASQ.U, ASQ.V, ASQ.W, ASQ.X, ASQ.Y, ASQ.Z z których tylko jedna jest prawidłowa. Uczestnik musi każdorazowo przesłać odpowiedź za pomocą SMS pod numer 7368 (3 zł netto/3,69 zł z VAT)

 6. Zwycięzcą Rozgrywek Tygodniowych będzie Uczestnik, który w tygodniu danej Rozgrywki Tygodniowej uzyska największą liczbę punktów.

 7. Zwycięzcą Rozgrywki Głównej będzie Uczestnik, który w Rozgrywce Głównej zdobędzie największą liczbę punktów w całym czasie jej trwania.

 8. Wysłanie przez Uczestnika jakiejkolwiek innej treści niż komendy i sposoby odpowiedzi opisane w Regulaminie i bezpłatnych komunikatach SMS, będzie traktowane jako udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi na aktualne pytanie.§5 Szczegółowe zasady uczestnictwa

 1. Rejestracja i udział w Konkursie

 1. przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym pod adresem www.q-easy.pl oraz w siedzibie Organizatora; rejestracja w Konkursie odbywa się poprzez wysłanie Wiadomości SMS na numer SMS 7368 o treści ASQUIZ. Rejestrując się, Uczestnik nie podaje żadnych danych osobowych, a ustalenie zwycięzcy będzie dokonywane jedynie w oparciu o numer telefonu, z którego wykonano wysłanie SMS. Wysłanie przez Uczestnika SMS Rejestrującego oznacza: pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, potwierdzenie, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, wyrażenie zgody na otrzymywanie przez Uczestnika od Organizatora SMS, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przekazaniem mu Nagrody i rozliczenia ewentualnego podatku. W odpowiedzi na SMS Rejestrującego Uczestnik otrzyma od Organizatora Wiadomości SMS zawierające informację o zasadach Konkursu oraz pierwsze pytanie konkursowe. Uczestnik na każdą Wiadomość SMS zawierającą odpowiedź otrzyma od Organizatora kolejne pytanie. Liczba pytań, które może zadać Organizator jest nieograniczona; pytania konkursowe mogą się powtarzać

 2. punktacja za odpowiedzi przydzielana jest według następujących reguł:

§6 Nagrody

 1. Nagrodą główną w konkursie jest o nagroda pieniężna w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł)

 2. Nagrody tygodnia: 12 sztuk telefonów Nokia 225 Dual SIM o wartości jednostkowej brutto 190 zł. (sto dziewięćdziesiąt zł)

 3. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 32 280 zł brutto.

 4. Jeżeli taka możliwość nie została wskazana w Regulaminie to nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.

§7 Zasady przyznawania nagród

 1. Laureat Nagrody Głównej wyłoniony zostanie przez Organizatora w dniu 2015-09-08.

 2. Nagrodę Główną otrzyma ten Uczestnik, który zgromadzi największą liczbę punktów przyznawanych w ramach Konkursu, oraz spełni warunki określone w §5 Regulaminu. Jeżeli kilku Uczestników Konkursu zgromadzi taką samą liczbę punktów, nagrodę otrzyma ten spośród nich, który zgromadził punkty jako pierwszy.

 3. Laureaci Nagród tygodnia, o których mowa w §6 ust. 2 wyłaniani będą przez Organizatora co tydzień w terminie 24 godzin od zakończenia danego tygodnia trwania Konkursu. Laureatami Nagród Tygodnia będą ci Uczestnicy, którzy w ciągu całego konkretnego tygodnia tj. od godziny 00:00:00 dnia pierwszego do godziny 23:59:59 dnia siódmego zgromadzą największą ilość punktów przyznawanych w ramach Konkursu oraz spełnią warunki określone w §5 Regulaminu. Jeżeli kilku Uczestników Konkursu zgromadzi w ciągu danego tygodnia taką samą ilość punktów, uprawniającą do otrzymania danej Nagrody Tygodnia, otrzyma ją ten spośród nich, który zgromadził punkty jako pierwszy.


§8 Zawiadamianie Laureatów i Wydanie nagród

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą bezpłatnej wiadomości SMS z numeru 7368, wysłanej przez Organizatora na numer telefonu, za pośrednictwem którego Uczestnik brał udział w Konkursie. Komunikat SMS z informacją o zdobyciu nagrody wysłany zostanie po zakończeniu danej klasyfikacji gry. Wraz z informacją o zdobyciu nagrody Laureat zostanie poproszony o przesłanie swoich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego).

 2. Warunkiem wydania nagrody w szczególności jest:

a. przesłanie przez Laureata, w terminie 3 dni od momentu wysłania do niego przez Organizatora komunikatu SMS o wygranej, wiadomości SMS na numer 7368 rozpoczynającej się od ASQDANE zawierającej dane osobowe Laureata, w szczególności adres niezbędny do przesłania nagrody Tygodnia oraz nr rachunku bankowego niezbędny do przesłania Nagrody Głównej,

b. dokonanie przez Laureata tygodnia, wpłaty na konto Organizatora nr rachunku 90 1140 2004 0000 3102 5675 1389 należnego podatku w wysokości 10 % wartości brutto nagrody rzeczowej, tj. kwoty 19 zł. (dziewiętnaście zł) nie później niż na 7 dni przed wydaniem nagrody rzeczowej w terminie do 2015-09-18; w przypadku Laureata nagrody głównej, podatek w wysokości 10 %, tj. 3000 zł. (trzy tysiące zł) zostanie potrącony z nagrody przed jej wypłatą, na co Laureat wyraża zgodę.

 1. Wiadomość SMS, o której mowa w punkcie 2a. powyżej musi zostać wysłana za pomocą numeru telefonu, który wykorzystywany był do udziału w Konkursie.

 2. Po otrzymaniu od Laureatów SMS danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Laureatami nagród w celu ustalenia szczegółów przekazania nagród i potwierdzenia przesłanych danych.

 3. Nagrody w konkursie wydane zostaną do dnia 2015-10-07, pod warunkiem uprzedniego otrzymania przez Organizatora wiadomości SMS, zawierającej informacje, o których mowa w ust. 2.a. powyżej. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów pocztą pod adres wskazany przez nich w wiadomości SMS, o której mowa w ust. 2.a. powyżej.

 4. Nagrody rzeczowe, wysłane na adres wskazany przez Laureata w wiadomości SMS oraz nagroda pieniężna przekazana na konto bankowe wskazane przez Laureata w wiadomości SMS uważa się za skutecznie przekazane.

 5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa podatkowego.

 6. W przypadku, gdy do dnia 2015-09-25 Laureat danej Nagrody nie spełni warunków określonych w §8 Regulaminu, wówczas traci on prawo do danej nagrody, a nagroda ta pozostanie do dyspozycji Organizatora.


§9 Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Podczas trwania Konkursu, Uczestnicy pozostają anonimowi zarówno dla Organizatora, jak i pozostałych Uczestników.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Laureatów przetwarzane będą przez Organizatora dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 3. W przypadku, gdy zgodnie z Regulaminem zaistnieje potrzeba uzyskania od Uczestnika jego danych osobowych, podanie tych danych jest dobrowolne.

 4. Dane osobowe każdego Uczestnika ograniczone do numeru telefonu są zbierane i przetwarzane w zakresie i celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami. Przystąpienie do Konkursu zgodnie z §3 Regulaminu jest potwierdzeniem wyrażenia zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu

 5. Dane Osobowe każdego Laureata są zbierane i przetwarzanie w zakresie i celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydawania Nagrody Laureatowi oraz publikacji imienia, pierwszej litery nazwiska a także miejscowości zamieszkania Laureata Nagrody w środkach masowego przekazu. Każdy Laureat ma prawo wglądu oraz do poprawiania treści swoich danych osobowych.


§10 Ograniczenia roszczeń

 1. Organizator nie ma wpływu na zgłoszenia nie dostarczone lub opóźnione z powodu siły wyższej, m.in. niewłaściwego działania operatorów sieci komórkowych.

 2. Organizator nie ma wpływu na połączenia i funkcjonowanie sieci internetowej, działanie sieci GSM, nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie wysyłane zostanie za pośrednictwem SMS pod numer 7368 przez osoby nieuprawnione.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Laureatów błędnych, niepełnych bądź nieprawdziwych danych osobowych.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia oraz nieprawidłowe odpowiedzi wysyłane przez Uczestników z naruszeniem postanowień Regulaminu.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagrody z powodu podania przez Laureata niepełnego lub błędnego adresu lub numeru konta bankowego.


§11 Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, tj. 2015-06-15 w terminie do 30 dni od daty wydania nagród, tj. 2015-11-07. Decyduje data stempla pocztowego. Organizator zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora po 2015-11-20 nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika Konkursu.

 2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora tj. HPWW Krzysztof Misiewicz ul. Wyspiańskiego 16/6 60-750 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, podpis, numer telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego SMS, datę i godzinę wysłanego SMS.

 3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 4. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję.

 5. Podstawą do rozpatrywania reklamacji będą logi systemowe, tj. zarejestrowany przez system informatyczny Organizatora przebieg Konkursu.


§ 12 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.q-easy.pl przez cały okres trwania Konkursu oraz udostępniona do wglądu pod następującym adresem: HPWW Krzysztof Misiewicz ul. Wyspiańskiego 16/6 60-750 Poznań w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania zasad Konkursu opisanych w niniejszym regulaminie.

4. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie mogą decyzją Organizatora zostać zdyskwalifikowani i pozbawieni prawa do nagrody.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu cywilnego i innych adekwatnych przepisów prawa.